Тема №2 Джерела права соціального забезпечення

Одеський державний університет внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут права

Кафедра соціально-правових дисциплін

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Обговорено та схвалено

на засіданні кафедри СПД

30 серпня 2013 року

протокол № 1

ОДЕСА 2013

ВСТУП ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Сучасне право соціального забезпечення України складалося із значного числа нормативно-правових актів. Передусім це Конституція України, закони України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування”, “Про збір на обов’язкове соціальне страхування”, “Про затвердження прожиткового мінімуму”, “Про пенсійне забезпечення”, “Про міліцію”, “Про зайнятість населення”, “Про відпустки”, “Про державний бюджет України”, інші закони, а також постанови Кабінету Міністрів України з питань пенсійного фонду, соціального страхування, допомоги по тимчасовій непрацездатності тощо.

Соціальне забезпечення це передбачена законодавством система матеріального забезпечення й обслуговування громадян у випадку повної або часткової втрати працездатності, старості, а також членів сім’ї, що втратили годувальника. Найважливішими видами соціального забезпечення є: пенсії, допомоги, пільги, утримання непрацездатних громадян у будинках для пристарілих і інвалідів. Соціальне забезпечення здійснюється за рахунок соціальних фондів чи державного бюджету.

Отже право соціального забезпечення можна розглядати як систему правових норм, встановлених державою, що регулюють соціальне страхування, пенсійні та деякі інші відносини щодо забезпечення громадян у старості і при непрацездатності, державну допомогу сім’ям з дітьми, медичне, санаторно-курортне лікування, а також тісно пов’язані з ними процедурні відносини щодо встановлення юридичних фактів та вирішення суперечок.

З усіх тем надається перелік найважливіших питань з навчальної дисципліни, а також, приблизний перелік літератури, з якою слід ознайомитись при підготовці до семінарських занять.Ця програма обіймає основні положення соціального забезпечення в Україні. Студенти повинні бути обізнані в питаннях соціального забезпечення.

Тема №1: Поняття, предмет, метод та система права соціального забезпечення.

2 години

План

  1. Конституційні гарантії здійснення права на соціальне забезпечення в Україні.
  2. Сучасний стан соціального забезпечення в Україні. Реформа пенсійної системи.
  3. Поняття права соціального забезпечення.
  4. Предмет права соціального забезпечення.
  5. Методи права соціального забезпечення.
  6. Система права соціального забезпечення.
  7. Функції права соціального забезпечення.

Нормативний матеріал:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України - 1996. - №30 - Ст. 141.

2. Про державні допомоги сім’ям з дітьми: Закон України // Відомості Верховної Ради - 1993.- №3; 1994.- №11.

3. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997р. (зі змінами та доповненнями) // ВВР України,1997. -№37

4. Про пенсійне забезпечення: Закон України // Відомості Верховної Ради України - 1992. - №3; №32; 1998. - №26.

5. Про зайнятість населення: Закон України // Відомості Верховної Ради України, 2013 - № 24. - Ст. 243.

6. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон України від 1 червня 2000р. №1768-ІІІ // ВВР України,2000. -№35

7. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України, 2003. – №№ 40 – 44. – Ст. 356.

Література:

1. Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР. -М. :Юрид. лит., 1987.

2. Сирота І. М. Право пенсійного забезпечення в Україні Курс лекцій. -К. :Юрінком Інтер,1998. -288

3. Сулейманова Г. В. Социальное обеспечение и социальное страхование. -М. : “Контур”,1998.

4. Соціальний захист: Інформаційний та науково-виробничий журнал,2000. -№11. -С. 15.

Тема №2 Джерела права соціального забезпечення

1 година

План

1. Джерела права соціального забезпечення: поняття, зміст, види.

2. Поняття форм права соціального забезпечення та їх класифікація.

3. Конституція України як форма права соціального забезпечення.

4. Міжнародно-правові акти як форма права соціального
забезпечення.

5. Закони України як форма права соціального забезпечення.

6. Підзаконні нормативні акти як форма права соціального
забезпечення.

Нормативний матеріал:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України - 1996. - №30 - Ст. 141.

2. Про державні допомоги сім’ям з дітьми: Закон України // Відомості Верховної Ради - 1993.- №3; 1994.- №11.

3. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997р. (зі змінами та доповненнями) // ВВР України,1997. -№37

4. Про пенсійне забезпечення: Закон України // Відомості Верховної Ради України - 1992. - №3; №32; 1998. - №26.

5. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон України від 1 червня 2000р. №1768-ІІІ//ВВР України,2000. -№35

Література:

1. Общая теория права и государства: Учебник, под ред. В. В. Лазарева. -М.:Юрист,1994.

2. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. для студ. юрид. спец, вищ. навч. закл. / П.Д.Пилипенко, В.Я.Бурак, С.М.Синчук та ін. / За ред. П.Д.Пилипенка. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006.2906775028758195.html
2906850808116510.html
    PR.RU™