Лекція №5

План

Тема:Адміністративно правові норми

Лекція 4

1. Поняття , особливості і види адміністративних норм.

2. Джерела адміністративного правових норм.

3. Систематизація адміністративного права.

1.Адміністративно- правові норми- встановлена , ратифікована або санкціонована держава, забезпечена при необхідності її примусовою силою, загальнообов’язкове і формально визначене правело поведінки, яке надає учасникам суспільних відносин, що складають предмет адміністративне право і покладають на них юридичні обов'язки.

Особливістю адміністративного права норми є :

· Її встановлює , ратифікує держава

· Санкції за порушення норм передачі в діючих нормативно-правових актах

· Норма закріплює формальні права і обов’язки всіх суб’єктів адміністративного права

· Виступає загальнообов’язковим і формально визначений правилом поведінки

· Забезпечує примусовою силою держави

· Закріплює в актах , які видаються уповноваженими органами влади

Особливості адміністративного права науки , як регулятора суспільні відносини:

· Предмет регулювання адміністративного права науки суспільні відносини пов'язані з функціонуванням органів державної влади та інших компетентних суб'єктів, при здійсненні функцій управління.

Завданням норми висткпає визначити міру застусування компетенцій уповноважених органам

· В адміністративних правових нормах відбивається метод адміністративного права, співвідношення імперативного і диспозитивного

· Адміністративно правові норми встановлюються в процесі реалізації виконавчої влади безпосередньо суб’єктом

· Характер відносин, що врегульовує адміністративні права дії визначає структуру адміністративно правових норм.

Класична модель правових норм:

· Диспозиція

· Гіпотеза

· Санкція

Гіпотеза-встановлює фактичні умови за яких діє норма.

Диспозиція- формулює правило поведінки.

Санкція- містить вказівку на примусові заходи, що мають бути застосовані при порушенні норми.Специфікою реалізації адміністративного - правових норм є те , що санкція не завжди передбачає в законодавчому акті, який містить диспозицію.

Поділ адміністративно –правових норм за різними критеріями:

За змістом розрізняють такі адміністративно-правові норми:

1. фіксують права і обов'язки громадян;

2. закріплюють порядок утворення і правове становище владних суб’єктів;

3. встановлюється порядок державної служби ;

4. визначають форми і методи управлінської діяльності;

5. встановлюють способи і види забезпечення режиму законності і порядку в державному управлінні;

6. окреслюють адміністративно-правові засади управління ,економікою, соц-культурною сферою, національною безпекою;

За цільовим призначенням:

1. регулятивні – фіксують права і обов'язки;

2. охоронні – спрямовані на регламентацію примусових заходів щодо правопорушників;

За методом впливу на суб'єктів:

1. забов'язуючий- обов'язок здійснювати позитивні дії;

2. забороняюча- встановлює межу утримання від певних дій ;

3. повноважуючі- надають компетенцію, щодо здійснення певних позитивних дій;

4. рекомендаційні- поради ,щодо раціональності дій;

5. стимулююча- встановлює наслідки здійснення позитивних дій (дії повинні мати суспільний корисний характер);

За галуззю застосування( належності):

1. матеріальні- визначають права і обов’язки певних учасників адміністративних дій;

2. процесуальні- встановлюють порядок реалізації складових елементів адміністративно-правових норм;

За межами дії::

1. загальнообов’язкові на всій території держави;

2. місцеві- (відомчі, міжвідомчі) локальні,територіальні;

За порядками дії:

1. строкові- діють певний час;

2. безстрокові- діють до моменту скасування;

За порядком впливу на фізичних осіб:

1. загальні (для всіх);

2. спеціальні (окремі групи осіб);

Практична реалізація адміністративно-правових норм виражаються через:

1. виконанн- активні дії суб’єкти, спрямовані на здійснення приписів норм;

2. дотримання- пасивні дії суб'єкта спрямовані на дотримання забороняючих норм;

3. використання- рішення суб'єкта ,щодо ймовірності застосування певної норми;

4. застосування- основна форма діяльності органів виконавчої та інших владних суб'єктів , що полягає в прийнятті ними індивідуально- юридичниї рішень владного характеру тобто безпосередньо впливу на певні суспільні відносини;

2. Джерела адміністративного права-прийнята уповноваженими органами актів правотворчості, що мають практичне застосування , які стосуються і цілком складаються з адміністративно-правових норм чи містять хоча б одну з таких норм.

Ознаки джерел адміністративного права:

1. грунтуються на чинних нормах К і законів, які мають вищу юридичну силу

2. джерела- нормативні акти органів виконавчої влади всіх ланок ,що слугують юридичною базою для прийняття рішень нижчими за рангом суб’єктами управління

3. джелела-нормальні акти вищих органів державної влади мають більш широке застосування ніж аналогічні локальні акти.

4. нормативні акти відомчого галузевого характеру повинні базуватися на ждерелах загального характеру.

Види джерел :

1. Конституція України

2. міжнародні договори

3. акти,що мають силу закону

4. укази та розпорядження ПУ

5. постанови Верховної Ради

6. постанови і розпорядження КМУ(каб.мін)

7. нормативні накази керівників центрів органів виконавчої влади

8. розпорядження голів місцевих державних адміністрацій

9. рішення органів місцевого самоврядування , що містять адміністративно-правові норми.

3. Адміністративне право України ,як будь-яка галузь права вимагає певної систематизації.

Систематизація- впорядкування і вдосконалення чинного законодавства та ін. н. п. матеріалу шляхом його обробки і викладення в певній системі у вигляді збірників , довідчиків чи у формі зведених кодифікованих актів.

Види системат:

1.кодифікація

2.інкорпорація

Кодифікація- вид правотворчості ,предметом упорядкування якого є не нормативно-правові акти, а безпосередньо юридичні норми.

Кодифікація в адміністративних прав здійснюється шляхом:

1. об’єднання в єдиному акті адміністративно-правових норм , що містяться в різних нормативних документах.

2. вдосконалення змісту цих норм

3. усунення застарілих норм

4. заповнення прогалин в адміністративному правовому регулюванні

Інкорпорація –впорядкування чинних нормативних правових актів, шляхом їх розміщення за відповідною системою в єдиних збірниках або виданнях.


2676220198990571.html
2676253472303755.html
    PR.RU™