Метод правового регулювання

5 Метод правового регулювання не є поняттям далеким від предмету правового регулювання. Він є нічим іншим як юридичним вираженням особливостей пред­мету правового регулювання^

Що такеСЧіетод правового регулювання"? Під цим терміном розуміється спо­сіб впливу норм даної галузі права на суспільні відносини (поведінку людей), кот­рі виступають предметом правового регулювання даної галузі права^

ІМетод правового регулювання в межах тої чи іншої галузі права складається з таких елементів:

1) специфічного способу взаємозв'язку прав і обов'язків між учасниками врегульованих галуззю правовідносин. Наприклад, у цивільному праві суб'єкти правовідносин мають рівні права;

2) тої чи іншої сукупності юридичних фактів, які є підставою виникнення, зміни чи припинення правовідносин. У цивільному праві правовідносини виника­ють із договору, а в цивільно-процесуальному права - за позовом особи, якій за­вдано шкоди.

3) особливих способів формування змісту прав і обов'язків суб'єктів права -вони можуть виникати зокрема з договорів або нормативно-правових актів;

4) санкцій, способів і процедур їх застосування. Кожна галузь права має ши­рокий спектр заходів державного примусу, які можуть бути застосовані до право­порушників.

ГВ теорії права прийнято розрізняти два методи правового регулювання: метод децентралізованого регулювання і метод централізованого регулювання. Перший метод застосовується переважно в галузях приватноправового характеру й полягає в координації цілей та інтересів сторін у всіх стосунках. Другий метод, який ще називають методом імперативного регулювання заснований на відносинах субор­динації між учасниками суспільних відносин. Він викориртовується в публічно-правових галузях.^

Прийнято також виділяти три основні способи впливу права на поведінку лю­дей:

а) уповноваження - надання учаснику правовідносин суб'єктивних прав;

б) зобов'язання - накладення на учасника певного юридичного обов'язку вчи­
нити певну дію;

в) заборона - покладення обов'язку утриматися від певних дій.Крім того, в юридичній літературі існують дві юридичні формули, на основі яких відрізняють два типи правового регулювання. Перша формула: "дозволено все, крім того, що прямо заборонено законом". Це загальнодозвільний тип право­вого регулювання. Інша формула має протилежний зміст: "заборонено все, крім прямо дозволеного законом". На її основі побудований дозвільний тип правового регулювання.161


Загальна теорія держави і права


Глава 19 Система права


163
2675933027855237.html
2676015614087740.html
    PR.RU™