Макроекономічна виробнича функція. Розподіл національного доходу між факторами виробництва.

ТЕМА 9.Економічна динаміка. Довгострокове зростання та економічні цикли.

Проблема нерівності в розподілі доходів. Крива Лоренца.

Доходи розподіляються нерівномірно. Цей розподіл доходів можна представити за допомогою кривої Лоренца

Рис.9.12. Крива Лоренца. На вертикальній осі позначається відсоток доходу, а на горизонтальній – відсоток населення. Діагональ АО відображає абсолютно рівний розподіл доходів. ОВА – крива Лоренца

Якби розподіл доходів був абсолютно рівномірний, то він відображався б діагоналлю в цьому квадраті. Наприклад, 5% населення будуть отримувати 5% національного доходу. Але, насправді, розподіл доходів відхиляється від абсолютно рівномірного. Причинами нерівномірності в розподілі доходів є:

- відмінності у здібностях

- рівень освіти та кваліфікації

- працелюбність

- схильність до ризику;

- власність та право на успадкування

- монополізм та бар’єри для входу на ринок;

- дискримінація.

З розподілом доходів пов’язані певні проблеми.

Між вирівнюванням доходів (максимізацією суспільної корисності) та підвищенням ефективності суспільного виробництва (зростанням національного доходу) існує певна суперечність, що складає проблему. Надто високий рівень нерівномірності розподілу сприймається в суспільстві як соціальна несправедливість. Але надто низький рівень диференціації доходів негативно впливає на стимули до праці і зменшує ефективність суспільного виробництва.

Виробнича функція показує, який обсяг випуску можна створити при повному та раціональному використанні наявних ресурсів.

де K-основні фонди; L-робоча сила; ; П- прибуток; PY-номінальний обсяг виробництва; r-ставка орендної плати за одиницю основних фондів; w-ставка заробітної плати; K-величина основних фондів; L-чисельність робочої сили

Нехай, фірми прагнуть максимізувати прибуток, тоді ми можемо представити прибуток у вигляді функції

П=П(K,L)

Візьмемо перші частинні похідні цієї функції і прирівняємо їх до нуля. При цьому приймемо гіпотезу, що в економіці діє досконала конкуренція. Це означае,що а ні ставка орендної плати, а ні ставка заробітної плати,а ні рівень цін, від обсягів ресурсів не залежать.- умова максимізації прибутку на макрорівні ,де

-граничний продукт капіталу MPK

-граничний продукт праці MPL

-реальна ставка заробітної плати

-реальна ставка орендної плати

Отже,граничні продукти ресурсів мають дорівнювати реальним ставкам плати за ці ресурси. Реальна величина прибутку буде дорівнювати

Припустимо,що в економіці діє сталий ефект масштабу виробництва.

Сталий ефект масштабу виробництва-це ефект, внаслідок якого при пропорційному збільшенні всіх ресурсів випуск продукції збільшується в однаковій пропорції. З математичної точки зору виробнича функція зі сталим ефектом масштабу виробництва називається лінійнооднорідною.

Для лінійнооднорідних функцій справедлива теорема Ейлера

З економічної точки зору це означає, що весь валовий продукт розкладається на дві частини, що створюється основними фондами, і частину, що створюється робочою силою.

(1)

Отже, сталий ефект масштабу виробництва прагнення фірм до максимізації прибутку та досконала конкуренція призводить до нульової величини реального економічного прибутку.

На практиці фірми рахують прибуток, але це бухгалтерський прибуток, який складається з економічного прибутку та доходу на капітал. Оскільки при даних припущеннях економічний прибуток дорівнює нулю, то бухгалтерський прибуток за своєю сутністю є доходом на капітал.

Економічний сенс рівняння (1)

Весь національний дохід повністю розподіляється на платежі за капітал та працю відповідно до їх граничної продуктивності.


2675295205798334.html
2675325914766220.html
    PR.RU™