Тема 1. Соціологія як наука

Поняття соціології. Основні підходи до розуміння суспільства і людини. Соціологія як наука про системне розуміння суспільства, соціальні спільноти та соціальні відносини. Об’єкт, предмет та методи соціології. Структура та рівні соціологічного знання. Теоретична та емпірична, фундаментальна та прикладна соціологія, їх специфіка і взаємозв’язок. Поняття макро- і мікросоціології.

Соціологія й інші галузі суспільних наук (соціальна філософія, історія, психологія, економічна теорія, юридичні дисципліни та ін.). Функції соціології та її роль у житті суспільства. Значення соціології у підготовці молодих спеціалістів.

Тема 2. Становлення та основні етапи розвитку соціології

Логіка виникнення соціології. Розвиток поглядів на суспільство і людину. Соціальна філософія як теоретичне підґрунтя соціології (протосоціологія).

О. Конт – засновник соціології. Обґрунтування О. Контом необхідності нової науки про суспільство у межах позитивізму. Соціальна статика і соціальна динаміка у вченні О. Конта.

Г. Спенсер як продовжувач позитивістської лінії у соціології. Ідея соціальної еволюції, співвідношення руху та інтеграції. Перехід від гомогенного до гетерогенного суспільства. Гемайншафт і гезельшафт як два ідеальні типи соціальних відносин та зв’язків у концепції Ф. Тьонніса.

Загальносоціологічна теорія К. Маркса (історичний матеріалізм).

Розробка Е. Дюркгеймом концепції суспільства як певної духовної реальності. “Колективні уявлення” і “колективна свідомість”. Механічний і органічний типи солідарності.

“Розуміюча” соціологія М. Вебера. Поняття соціальної дії, взаємозв’язок методу “розуміння” з концепцією соціальної дії. Типи панування (легальне, традиційне, харизматичне). Антипозитивістська скерованість соціологічного психологізму.

Розвиток соціології в Україні і Росії XIX – початку XX століть (М. І. Костомаров, М. П. Драгоманов, М. М. Ковалевський, М. К. Михай-ловський, М. С. Грушевський, М. І. Туган-Барановський, Б. О. Кістяківсь-кий).

Сучасні соціологічні парадигми Т. Парсонса, Р. Мертона, П. О. Сорокіна, Д. Белла, О. Тоффлера, К. Поппера та ін. (теорія еліт, структурний функціоналізм, інтеракціонізм, соціологічний психологізм, теорії постіндуст-ріального та інформаційного суспільств, соціокультурної динаміки тощо).


2671348730776864.html
2671379791615877.html
    PR.RU™